:طراحی و برنامه نویسی

رسول جورمند - محمد ره انجام - علیرضا اسکندری - مهدی زاهد - ابوالفضل بیگی

و راهنمایی و مدیریت

جناب مهندس یوسفی فرد


اعلانات سامانه

راهنمای نگارش طرح های تحقیقاتی

ارائه طرح های نوین افتخار دانشمندان ایرانی است. ارائه طرح های تحقیقاتی گامی نوین در توسعه دانش پزشکی می باشد.